Regulamin sklepu 

„www.obrazfoto.pl”

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.obrazfoto.pl. Sklep prowadzi Spółka AIR PRINT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000374213, (adres siedziby i adres do doręczeń: 09-402 Płock, Aleja Stanisława Jachowicza nr 34,  NIP: 774 317 51 37, REGON 142611044, adres poczty elektronicznej: biuro@obrazfoto.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 518 388 355, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Sklepu. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych i wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. Blog - internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców.
 7. Formularz Zamówienia – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
 8. pliki graficzne, zdjęcia, ilustracje – projekt Produktu dostarczony do sklepu i przygotowany wyłącznie przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. 
 9. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.obrazfoto.pl.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Usługa dokonywana na podstawie Plików Graficznych dostarczonych wcześniej przez Klienta i na podstawie przeprowadzonych wcześniej uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach dokonanej Weryfikacji Plików.
 15. Umowa Sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: 09-402 Płock, Aleja Stanisława Jachowicza 34.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@obrazfoto.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 518 388 355
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1050 1979 1000 0090 3170 2377
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00-18:00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez 

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, 

d) Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, 

e) Chrome w wersji 32 lub nowszej, 

f) Opera w wersji 12.17 lub nowszej, 

g) Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

§ 5

Usługi

 

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie Internetowym jest dostępna po zarejestrowaniu się na stronie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail podany § 3 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą dochodzi w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą kreatora obrazu dostępnego na stronie internetowej sklepu.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez kreatora obrazu dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien: podać ustnie w czasie rozmowy telefonicznej albo pisemnie w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu, podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Sprzedawca podaję ją albo ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia albo poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 8. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których tylko część może być powtarzana: dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy; akceptacja regulaminu sklepu – checkboxem; wybór rodzaju płatności; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Kupuję i płacę.

 9. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 10. Pliki obrazów, zdjęć i ilustracji każdorazowo weryfikowane są przez drukarzy.
 11. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży po zakończonym procesie Weryfikacji Plików, jeśli poprawki niebyły konieczne albo otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego Plików albo gdy Klient zrezygnował z poprawy jakości plików dostarczonych Sprzedawcy i na jego życzenie umowa zostaje wykonana na podstawie plików wcześniej dostarczonych Sprzedawcy.
 12. Możliwe są następujące formy płatności:  Przelewem - po złożeniu zamówienia i wybraniu takiej formy płatności z podsumowaniem zamówienia wysyłany jest numer rachunku bankowego oraz kwota do zapłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na Naszym koncie zamówienie jest realizowane, następnie pakowane i wysyłane. 
 13. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Istnieje możliwość realizacji express, co również jest widoczne w podsumowaniu zamówienia widocznego w koszyku. Klient otrzymuje również informację o czasie realizacji w mailu zaraz po złożonym zamówieniu.
 14. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 15. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

- Paczkomat

- Przesyłka kurierska

4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- Przelewy24

 

5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie 14  dni, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

Prawo odstąpienia

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

Dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji), 

- datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

§ 10

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia dodatkowe do Regulaminu mają zastosowanie tylko i wyłącznie do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta. 

2. Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta jest osobą fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy dotyczące konsumenta, o których mowa w art. 385[1]-385[3] Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące konsumenta zawarte w paragrafie 8 - prawo odstąpienia od umowy, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, stosuje się do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.

3. Właściciel sklepu postanowił zawrzeć zupełne pouczenie o prawie Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy w postanowieniach dodatkowych do niniejszego Regulamin. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w tym sprzedaży dostępnych towarów, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umów.

 

§ 11

Postanowienia dodatkowe do regulaminu

 

1. Odstąpienie od umowy - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.

2. Niniejsze pouczenie ma zastosowanie wyłącznie do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, to jest do osoby fizycznej zawierającej ze sklepem umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w dalszej części postanowień dodatkowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej ze sklepem poprzez wypełnienie Formularza Zwrotu i wysłanie go wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres ulica adres podany w § 3 niniejszego regulaminu. Koszt wysyłki zwracanych produktów ponosi Klient.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt/produkty, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia produktu/produktów w posiadanie przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą, a Sklep dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep.

6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, chyba że Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz Sklepowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

 

- o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

- w której Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do 

niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 

- jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za wydruki dokonane za pomocą strony udostępnionej przez Sklep - foto plakatu z zastrzeżonym logotypem jak również za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.